Doczekaliśmy się polskiej odpowiedzi. Powstał w stu procentach rodzimy portal, który ma zrzeszać i integrować polskich patriotów.

„Nasz portal jednoczy Polaków!”

W internecie od lat krążą głosy, że przydałaby się polska alternatywa, gdyż globalni giganci nie ukrywają już, że chcą wpływać na opinię publiczną w Europie i na świecie – jedne treści blokując, inne wręcz promując. Szczególnie uprzywilejowani w sieciach mainstreamowych wydają się być propagatorzy treści proniemieckich.

Hańba, europosłowie z Platformy Obywatelskiej! Waszym obowiązkiem jest dobrze służyć Polsce, a nie Ją szkalować. Wasza postawa ma nazwę "Zdrajcy"

Wykop Stumbleupon Blogger Reddit Tumblr Pinterest Oauth LinkedIn Connect Skype Facebook Google Craigslist Squareup Kuchenne inspiracje Goldenline

This is simply NOT RIGHT

American employers need to stop hiring them. They use the ridiculous "Americans just don't want to work" reasoning. No, Americans want to work for a decent wage so that they can live what is the American way of life - one family to a dwelling. So, when they ask for anything over minimum wage, the jobs go to those who are willing to work for less, just so they can stay here.
American pracodawcy muszą zatrudniać ich powstrzymać. Używają śmieszne "Amerykanów, tylko nie chcą pracować" Rozumowanie. Nie, Amerykanie chcą pracować dla godziwego wynagrodzenia, tak aby mogli oni żyć, co to jest amerykański sposób życia - jednej rodziny do mieszkania. Więc, kiedy będą pytać o wszystko powyżej minimalnej płacy, iść do pracy, do tych, którzy są chętni do pracy dla mniej, tylko po to, żeby mogli tu zostać.
http://truthfeed.com/pew-report-72-of-illegals-are-taking-jobs-from-legal-americans/58025/

Rating:
  • Currently 5/5 stars.

Views: 33

Favorite of 1 person

Comment

You need to be a member of One happy family. Patriotyzm jest nie ugieta sila. to add comments!

Join One happy family. Patriotyzm jest nie ugieta sila.

Comment by ZBIJADEK on March 18, 2017 at 6:34am

Pew Research Center powiedział, że 8 milionów nielegalnych imigrantów mają pracę, jakieś 72 procent wszystkich nielegalnych i są duże jak murarzy, pokojówki i pracowników terenowych.

"W sumie, imigranci składa się 17,1 procent całkowitej siły roboczej USA w 2014 roku, czyli około 27,6 milionów pracowników spośród 161,4 mln. Około 19,6 mln pracowników, czyli 12,1 procent ogółu pracujących, były w Stanach Zjednoczonych legalnie; około 8 mln USD, czyli 5 procent, wszedł do kraju bez zgody prawnego lub przedłużyły wizy ", powiedział Pew.

celem raportu jest na ogólnej liczby imigrantów z pracy i Pew podkreśla, że nie ma branży, w której imigranci, legalne i nielegalne, mają większość miejsc pracy.

Jednak raport pokazuje, ile miejsc pracy oni mają i się zepsuje zadania numery posiadanych przez imigrantów legalnych i nielegalnych imigrantów. A te numery są duże w wielu gałęziach przemysłu.

Dla prywatnych pracy do domu, imigranci stanowią prawie 50 proc. Ditto dla przemysłu rolnego.

Comment by ZBIJADEK on March 18, 2017 at 6:34am

The Pew Research Center said that 8 million illegal immigrants have jobs, some 72 percent of all illegals, and they are big as masons, maids and field workers.

“All told, immigrants made up 17.1 percent of the total U.S. workforce in 2014, or about 27.6 million workers out of 161.4 million. About 19.6 million workers, or 12.1 percent of the total workforce, were in the U.S. legally; about 8 million, or 5 percent, entered the country without legal permission or overstayed their visas,” said Pew.

The report’s focus is on the overall number of immigrants with jobs and Pew stresses that there is no industry where immigrants, legal and illegal, have a majority of jobs.

However, the report shows just how many jobs they do have and it breaks down the numbers jobs held by legal immigrants and illegal immigrants. And those numbers are big in many industries.

For private home jobs, immigrants make up nearly 50 percent. Ditto for the agriculture industry.

Comment by ZBIJADEK on March 18, 2017 at 6:29am

Look at this hysteria! Seriously, if yall really think this to be true shouldn't you be illegal immigrant hunting? The law is on your side and don't forget the constitution does not apply for illegal immigrants. They have no rights, you can even enslave them. Are yall too stupid to figure this out?
Spójrz na to histeria! Poważnie, jeśli myślisz, że to, by być prawdziwe, nie powinieneś być nielegalnych imigrantów na polowanie? Prawo jest po twojej stronie i nie zapomnij o konstytucji nie ma zastosowania dla nielegalnych imigrantów. Oni nie mają żadnych praw, możesz nawet zniewolcie ich. Wszystkie są zbyt głupi, żeby to rozwiązać?

Comment by ZBIJADEK on March 18, 2017 at 6:26am

Simple cure in some cases. If ICE agents visited certain employers, or worksites, I believe the employer will have numerous job openings as a result of the sudden disappearance of the illegals.
Proste lekarstwo w niektórych przypadkach. Jeśli lód agentów odwiedził niektórych pracodawców, lub robót, wierzę, że pracodawca będzie miał liczne oferty pracy w wyniku nagłe zniknięcie nielegalnych imigrantów.

Comment by ZBIJADEK on March 18, 2017 at 6:23am

This isn't about immigration !
This is about illegal immigration !! This is about the cost and effects of illegal immigration !!!
We currently have a 19+ trillion dollar deficit... How much more debt should we take on before enough is enough ?

Interesting Statistics!

Here are 14 reasons illegal aliens should vacate America, and I hope they are forwarded over and over again until they are read so many times that the reader gets sick of reading them:

1. $14 billion to $22 billion dollars are spent each year on welfare to illegal aliens (that's Billion with a 'B')

3. $7.5 billion dollars are spent each year on Medicaid for illegal aliens.

4. $12 billion dollars are spent each year on primary and secondary school education for children here illegally and they still cannot speak a word of English!

5. $27 billion dollars are spent each year for education for the American-born children of illegal aliens, known as anchor babies.

6. $3 Million Dollars 'PER DAY' is spent to incarcerate illegal aliens. That's $1.2 Billion a year.

7. 28% percent of all federal prison inmates are illegal aliens.

8. $190 billion dollars are spent each year on illegal aliens for welfare & social services by the American taxpayers.

9. $200 billion dollars per year in suppressed American wages are caused by the illegal aliens.

10. The illegal aliens in the United States have a crime rate that's two and a half times that of white non-illegal aliens. In particular, their children, are going to make a huge additional crime problem in t he US.

11. During the year 2005, there were 8 to 10 MILLION illegal aliens that crossed our southern border with as many as 19,500 illegal aliens from other terrorist countries. Over 10,000 of those were middle-eastern terrorists. Millions of pounds of drugs, cocaine, meth, heroin, crack, guns, and marijuana crossed into the U.S. from the southern border.

12. The National Policy Institute, estimates that the total cost of mass deportation would be between $206 and $230 billion, or an average cost of between $41 and $46 billion annually over a five year period.

13. In 2006, illegal aliens sent home $65 BILLION in remittances back to their countries of origin, to their families and friends.

14. The dark side of illegal immigration: Nearly one million sex crimes are committed by illegal immigrants in the United States!

Total cost a whopping $538.3 BILLION DOLLARS A YEAR !

Comment by ZBIJADEK on March 18, 2017 at 6:22am

Ciekawe statystyki!
Oto 14 powody nielegalni imigranci powinni opuścić Amerykę, i mam nadzieję, że zostaną one przekazane w kółko do czasu ich czytać tak wiele razy, że czytelnik zachoruje wróżenia z nich:
1. Mld $ 14 do $ 22 miliardów dolarów są wydawane każdego roku na zasiłku nielegalnym imigrantom (to miliardy z "B")
3. $ 7.5 miliardów dolarów są wydawane każdego roku lekarstwa dla nielegalnych imigrantów.
4. $ 12 miliardów dolarów są wydawane każdego roku na szkoły podstawowe i średnie wykształcenie dla dzieci tu nielegalnie, a oni nadal nie mówi po angielsku!
5. $ 27 miliardów dolarów są wydawane każdego roku dla edukacji dla dzieci nielegalnych obcych, znane jako kotwicy dzieci.
6. $ 3 milionów dolarów "dziennie" Wydawana jest na uwięzi nielegalni imigranci. To jest 1.2 miliardów dolarów rocznie.
7. 28 % procent wszystkich więźniów federalnego są nielegalni imigranci.
8. $ 190 miliardów dolarów są wydawane każdego roku na nielegalnych imigrantów do dobrobytu i opieki społecznej przez amerykańskich podatników.
9. $ 200 miliardów dolarów rocznie w tłumione American płace są spowodowane przez nielegalnych imigrantów.
10. Nielegalnych imigrantów w USA mają przestępczość to dwa i pół razy więcej białych non-nielegalni imigranci. W szczególności, ich dzieci, dla których będzie ogromny dodatkowy problem przestępczości w nas.
11. W roku 2005, było 8 do 10 milionów nielegalnych imigrantów, że kciuki za naszą południową granicą z aż 19,500 nielegalni imigranci z innych krajów terrorystów. Ponad 10,000 z nich to środkowo-wschodniej terrorystów. Miliony funtów narkotyki, kokaina, amfetamina, heroinę, crack, broń i marihuana kciuki do USA z południowej granicy.
12. Krajowy Instytut Polityki, szacuje, że całkowity koszt masowa deportacja może być między 206 dolarów i 230 miliardów dolarów, lub średni koszt między 41 dolarów i 46 miliardów dolarów rocznie ponad pięć Letni okres.
13. W 2006, nielegalni imigranci odesłany do domu 65 miliardów dolarów w przekazów pieniężnych z powrotem do swoich krajów pochodzenia, ich rodzin i przyjaciół.
14. Ciemną stronę nielegalnej imigracji: prawie milion płeć zbrodnie są popełniane przez nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych!
Koszt całkowity przekraczaja 538.3 miliardów dolarów rocznie!

Comment by ZBIJADEK on March 18, 2017 at 6:17am

No it's not. Here in Arizona, if ya don't speak Spanish, you have NO chance at getting a job. I was Born in Phoenix. I should NOT have to learn Spanish to Land a job. Still looking a year later and I get no benefits because my bf makes too much. But not enough to cover 30% of our bills with 2 kids.
Nie to nie. Tu, w arizonie, jeśli nie po hiszpańsku, nie masz szans na znalezienie pracy. Urodziłem się w Phoenix. Nie powinienem nauczyć się hiszpańskiego, żeby dostać pracę. Nadal szukam rok później i dostaję żadnych korzyści, ponieważ mój bf sprawia, że za dużo. Ale nie na tyle, by pokryć 30 % rachunki z 2 dzieci.

Comment by ZBIJADEK on March 18, 2017 at 6:16am

I am fine,with the wall but what we,need to do is come up with a plan where,legal aliens can come work fore a while and go home . There are many illegals that simple wish to come over work and go back home. And until people here get un lazy enough to go harvest crops and other jobs we should keep this going. Just my opinion .
Nic mi nie jest, ze ściany, ale to, co my musimy zrobić, to wymyślić jakiś plan, gdzie obcy prawne mogą pracować fore chwilę i wrócić do domu. Istnieje wiele nielegalnych imigrantów, że proste życzenie wpaść do pracy i wrócić do domu. I dopóki ludzie się tu un leniwy żeby iść żniwa i innych miejsc pracy powinniśmy to kontynuować. To tylko moja opinia.

One happy family. NASZE OGLOSZENIA

  Polsce – służyć!!. Świat – rozumieć..

Doczekaliśmy się polskiej odpowiedzi. Powstał w stu procentach rodzimy portal, który ma zrzeszać i integrować polskich patriotów.
Czas na prawdę!
Czas na informowanie - edukowanie Polaków jaka jest prawda. Czas na pokazanie Polakom bogatej historii Polski która nie zaczyna się od chrztu ale wiele tysięcy lat wcześniej.

Jaka jest prawda? Taka, że byle kim nikt się nie interesują. A Polską? Polakami? Nie tylko przez wzgląd na położenie geopolityczne, cenne złoża mineralne, źródła geotermalne, dostęp do morza. Nie wszystkie z tych bogactw były odkryte przed wiekami, a jednak z nami walczono, prześladowano, podbijano, próbowano wymazać z mapy świata. Zaś najmniej odległym planem zniszczenia NAS - ludzi narodowości polskiej - POLAKÓW, jest ten oto 'Plan Hitlera dla Polski'. Jesteśmy niezwykłym narodem od pokoleń i to się nigdy nie zmieni. NIKT TEGO NIE ZMIENI. Teraz to wiem Polecam http://zbijadek.ning.com/…/blo…/bronimy-krytykujemy-polecamy

Tel. 773-726-10-92

CHICAGO -- Chicagoland And SuburbsThank you for viewing Global Construction and Trips,

Global Audience

 

+track web site visits

 

DONATE to AS to help with future bandwidth costs and upgrades: 

One happy family. is a non-profit, and we rely on your donations for support. If everyone reading this chipped in $3, $5, $10, $20.. we would be supported for another year. Donate now.

PKO#   72102013320000160200771501

 ---> Możesz przekazać datek w dowolnej kwocie z dowolnego miejsca na świecie (numer wyzej)

DLACZEGO WARTO PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ?

Budujemy wlasny server !!!

PKO# 72102013320000160200771501 
Jako główne cele wytyczamy sobie między innymi:

-Ułatwienie dostępu do niezależnych informacji i analiz 
-Edukowan
ie czym jest islam i jakie jest jego prawdziwe przesłanie.
-Propagowanie patriotyzmu, obrona chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego.

Nie ma znaczenia ile pieniędzy nam przekażesz, liczy się każda złotówka. Jeśli uważasz, że nasza inicjatywa jest potrzebna oraz masz takie same poglądy, to wspieraj nas regularnie.

Z góry dziękujemy i zapraszamy.

A Ty wsparłeś już nas w tym miesiącu?

PKO# 72102013320000160200771501

Contact:

 zbijadek@gmail.com

http://zbijadek.ning.com/profiles/blogs/fundusz-za-o-ycielski-dom-spokojnej-starosci-one-happy-family

Wykop

Stumbleupon

Blogger

Reddit

Tumblr

Pinterest

Oauth

Linkedin

Connect

Skype

Facebook

Google

Craigslist

Superantispyware

Foursquare

Poloniaintheworld

Squareup

Serwis informacyjny

Styl mojego życia nie jest tylko moją prywatną sprawą. Moje dobre jak i złe decyzje mają wpływ na wspólnotę. Swoją postawą możemy innych budować jak i burzyć. Dlatego warto codziennie w świetle Ducha Świętego robić rachunek sumienia. Samokrytyka jest dziś towarem deficytowym. Podziękuj dziś na modlitwie za ludzi budujących Twoje życie. Jakie moje postawy gorszą innych?

Kibice Sport https://www.kibice.net/

Teraz wiadomoscisa na:

SERWIS INFORMACYJNY

Telewizja

Dzisiejszym głosem

...

Takiego wstydu i "obciachu" Polska nie miała od 25 lat!

goldenline

Forum

If you are deactivated, it will take Uber up to 48 hours to process your results.

Started by ZBIJADEK in Untitled Category. Last reply by Monika agarwal Oct 13. 1 Reply

Welcome to your 7X7 Online Course https://www.uber.com/a/join-vs?exp=vs-t&invite_code=wek92w2y4http://zbijadek.ning.com/profiles/blogs/hey-come-drive-uber-with-me-and-get-200-when-you-sign-up-to-dri-1 English 7x7 Quality Course http://virtual.7x7experience.comInstructionsIntroductionPerspectiveYou're the Boss!Roles of an Uber PartnerDress for SuccessGo Where You KnowClean, Neat, and OrganizedApp Module – Home and TripWhen to DoThe Power of the Rating SystemApp Module – OfflineDistractionsGo SilentTaking a tripCarpoolingBubbleGlitchesAttitude – noCancellationWhat Can I Do for My Rider?Driver or riderWaitingWhat I Can't Do for My RiderMy rider has too much luggage!Drinking and smokingSafe Pick-upGreetingDestinationAlways – confidenceDrunk ridersCore messages – waterLet Me KnowSafety – eyes movingNavigationThe ride – Quality of rideApp Module – WaybillTrafficConversationConfessionSafety – backing upLast ImpressionsThe "help" optionsRider feedbackBusinessInstructions for quizQuality Course https://virtual.7x7experience.com/Account/RegisterThe video content will start directly after signing up for the course. You can also access it by clicking “Watch” from the top menu. You may need to click the green button with the three lines to access the menu if you are watching on a smartphone. Watch all the videos. After you have watched a video, it will automatically go to the next one and check off the video you just watched.When you have watched all the videos, a button will appear underneath the videos that says, “Click here to start your test.” Click that button to start your quiz.If you are deactivated, it will take Uber up to 48 hours to process your results.…Continue

Warto posłuchać i udostępnić swoim znajomym.

Started by ZBIJADEK in Untitled Category. Last reply by ZBIJADEK Jun 26. 52 Replies

Publikujemy następującą niezbitą dokumentację w nadziei uwolnienia wszystkich ludzi od rażącego rasizmu tej talmudycznej literatury nienawiści , która jest podręcznikiem żydowskiej supremacji na całym świecie. Wprowadzanie w życie przez żydowskich zwierzchników talmudycznej literatury nienawiści spowodowało nieopisane w przeszłości i teraz cierpienia, w zajętej Palestynie, i jest używane do usprawiedliwienia masowych mordów palestyńskich cywili. https://gloria.tv/article/PmSVUSzdSPJY1GQW3z6aAe2JVhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=463562287367173&id=100011402175774 Brytyjska Izba Lordów wzywa Polskę do spłacenia roszczeń żydowskich http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/brytyjska-izba-lordow-wzywa-polsk... Były więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady na terenach okupowanej Polski w Auschwitz mówi prawdę o obozie. Warto posłuchać i udostępnić swoim znajomym. W szczególności tym anglojęzycznym. https://www.facebook.com/MalyDziennik/videos/241419999602897/ Układ Magdalenkowy – relacja naocznego świadka…Continue

Facebook Zablokowal moje konto: A jak jest z Wami

Started by ZBIJADEK in Untitled Category. Last reply by ZBIJADEK Mar 14. 8 Replies

http://zbijadek.ning.com/profiles/blogs/wreszcie-znalaz-si-odwa-ny-cz-owiek-kt-ry-dokonaq-aktuDobrze ze mamy Taką zwartą Drużynę Brawo ...PIS Prawdopodobnie Nielubia tego co publikuje i dodalem na: Bronimy Krytykujemy Polecamy http://zbijadek.ning.com/profiles/blogs/bronimy-krytykujemy-polecamyhttp://zbijadek.ning.com/forum/topics/warto-pos-ucha-i-udost-pni-swoim-znajomymBo zabrał zdrajcom narodu emeryckie kominy??? To jakieś chore przekonanie, ze walczący o wolnośc naród, ze swoich podatów, całymi latami karmić musiał swoich przesladowców, katów, zdrajców i zbrodniarzy. Wreszcie znalazł się odważny człowiek, który dokonał aktu sprawiedliwości.http://zbijadek.ning.com/profiles/blogs/wreszcie-znalaz-si-odwa-ny-cz-owiek-kt-ry-dokonal-aktuPytanie po co dlaczego!http://zbijadek.ning.com/profiles/blogs/pytanie-po-co-dlaczego Facebook Zablokowal moje konto ktos widac silny jeszcze siedzi z sitwy Tuska a ja zalozylem to grupe i wiele wiecej: To jest Nasz KOP (Komitet Obrony Polski) https://www.facebook.com/groups/183168365365115/..."POLSKA NAJWAZNIEJSZA" Sprzedawczyki musza byc rozliczeni tego wymaga Polska Racja Stanu i nasi Dziadowie co za Polske Oddali Zycie!!!! Na to…Continue

NAWIA NAS DO POPEŁNIENIA SAMOBÓJSTWA ROZŁOŻONEGO W CZASIE, W TYM PRZYPADKU..

Started by ZBIJADEK in Untitled Category. Last reply by huihui Feb 28. 2 Replies

BP PIERONEK NAWIA NAS DO POPEŁNIENIA SAMOBÓJSTWA ROZŁOŻONEGO W CZASIE, W TYM PRZYPADKU POLEGAJĄCEGO NA PRZYJĘCIU SETEK TYSIĘCY UCHODŹCÓW Z BLISKIEGO WSCHODU. NAUKA SOBORU WATYKAŃSKIEGO II STANOWCZO POTĘPIA W IMIENIU CAŁEGO KOŚCIOŁA WSZELKIEGO RODZAJU DOBROWOLNE SAMOBÓJSTWA. TAKŻE TRADYCJA KOŚCIOŁA ODRZUCAŁA JE NIEZMIENNIE JAKO CZYN ZDECYDOWANIE ZŁY. SAMOBÓJSTWO NIE JEST SPRAWĄ SAMEGO CZŁOWIEKA GODZĄCEGO WE WŁASNE ŻYCIE. OBCIĄŻA ONO RÓWNIEŻ INNYCH , ŚRODOWISKO, CZASEM NAWET CAŁE SPOŁECZEŃSTWO. NIEKIEDY OKREŚLONE UWARUNKOWANIA PSYCHOLOGICZNE, KULTUROWE I SPOŁECZNE MOGĄ SKŁONIĆ DO POPEŁNIENIA CZYNU RADYKALNIE SPRZECZNEGO Z WRODZONĄ SKŁONNOŚCIĄ KAŻDEGO CZŁOWIEKA DO ZACHOWANIA ŻYCIA. PAPIEŻ JAN PAWEŁ II ZWRACAŁ RÓWNIEŻ UWAGĘ NA TO, ŻE DOBROWOLNE WSPÓŁDZIAŁANIE W SAMOBÓJSTWIE JEST TAKŻE SPRZECZNE Z PRAWEM MORALNYM. TYM BARDZIEJ NAMAWIANIE DO TEGO PRZEZ SAMEGO BISKUPA JEST WYSOCE NIEMORALNE I NIEETYCZNE. BP PIERONEK POMNIEJSZAJĄC FAKT TERRORYZMU WŚRÓD UCHODŹCÓW NIE STAJE PO STRONIE ŻYCIA I WIARY, A NIEPOTRZEBNEJ OFIARY. NA DOBROWOLNE SAMOBÓJSTWO W POLSCE NIE MA ZGODY I KOŚCIÓŁ WEDLE SWOICH NAUK TEŻ SIĘ NA TO NIE GODZI.http://zbijadek.ning.com/profiles/blogs/bronimy-krytykujemy-polecamy?xg_source=activityhttp://faktypofaktach.tvn24.pl/biskup-tadeusz-pieronek-w-faktach-po-faktach-w-tvn24,702307.htmlContinue

Badge

Loading…

© 2017   Created by ZBIJADEK.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Witamy na naszym portalu. Jestesmy pewni ze go polubisz. Ale ze wzgledu że .... Zanim dodasz zostanie sprawdzony film zdjecie itp. Strona jest otfarta i oglądają dzieci (zdażały sie głupie wygłupy więc trudno..) Tutaj jest lista rzeczy, z którymi powinienes/as sie zapozanac aby dobrze wykorzystac czas uzywajac naszej strony. Zyczymy powodzenia i dobrej zabawy podczas uzywania naszej strony. Rozpocznij tu dodaj informacje o sobie zdjecie i wiecej Dodaj Mozesz dodac swoje zdjecia i stworzyc wirtualne albumy. Jest bardzo łatwo dodać swoje zdjecie, a takze filmy Podziel sie swoimi zainteresowaniami i znajdz ludzi o podobnych zainteresowaniach. Kiedy zaznaczysz swoje zainteresowania, my pokazemy Ciebie i twój biznes w calej spolecznosci do ludzi którzy maja podobne zainteresowania, co zwiekszy ogladalnosc twojego profilu albo twojej strony. Mozesz takze spotkac ludzi o takich samych zainteresowaniach, którzy beda chcieli wspólpracowac z Toba. Zarób pieniadze podczas pobytu na naszej stronie. Podaj miejsce swojego zamieszkania? Jesli uzupelnisz twoje miejsce zamieszkania, bedziesz szybciej mógl/a uzywac nasza sekcje ogloszeniowa, grupy, wydarzenia, fora, jak równiez znalezc ludzi, którzy zamieszkuja w twojej miejscowosci czy miescie. Podziel sie swoja pasja z innymi? Poprzez stworzenie grupy w Link, mozesz spotykac sie z ludzmi o podobnych zainteresowaniach do Twoich, znalezc nowych znajomych, poinformowac innych o waznych wydarzeniach. Np. o twoim kosciele, sporcie czy klubie. Oglos swoje wydarzenia, imprezy czy uroczystosci do innych ludzi w internecie albo tylko Twoich przyjaciól? Jesli masz wazne spotkanie, impreze, czy inne zblizajace sie wydarzenie, zarejestruj je na naszym portalu. Caly Link dowie sie o tym albo tylko grupa ludzi która chcesz poinformowac. Wlóz darmowe ogloszenie. Na naszym portalu mozesz wlozyc ogloszenia za darmo w takich sekcjach, jak towarzyskie, nieruchomosci, praca, na sprzedaz, matrymonialne i wiele innych. Bierz udzial w forach albo czytaj co inni maja do powiedzenia? Bierz udzial w jednej z najszybciej rosnacych spolecznosci w internecie. Znajdz swoich znajomych. Mozesz uzywac naszej wyszukiwarki do znalezienia innych ludzi, którzy sa na naszej stronie i byc moze ich znasz albo chcesz ich poznac. Ogladaj galerie ze zdjeciami. Odwiedz nasze galerie ze zdjeciami i zacznij dzielic sie swoimi zdjeciami z rodzina, znajomymi i z kimkolwiek sobie zyczysz. Mozesz dac swoje komentarze do innych zdjec, ogladac ostatnio dodane zdjecia i albumy. ZOBACZ FILM DODAJ FILM VIDEO Mozesz wykazac sie swoja kreatywnoscia. Poprzez stworzenie wlasnej strony na Link, mozesz pokazac kto ty jestes. Zdjecia, wiadomosci, newsy, cokolwiek chcesz aby wiedziano o Tobie. Wyobraznia jest jedynym ograniczeniem. Czatuj z kazdym, kiedy chcesz, z kazdej strony. Teraz mozesz rozmawiac z kazdym gdziekolwiek sie znajdujesz na naszym portalu.